Seuran säännöt

Saarioispuolen Metsästysseura r.y. Säännöt

Saarioispuolen Metsästysseuran kotipaikka on Valkeakosken kaupunki, Ja sen -tarkoituksena on edistää, alueellaan hyödyllistä metsänriistan kartuttamista, petoeläinten hävitystä sekä kehit­tää jäsentensä metsästystaitoa.

Tarkoitustaan koettaa seura toteuttaa järkiperäisen metsästyshoidon avulla, levittämällä tietoja järkiperäisestä metsän­riistan hoidosta, metsästystä koskevien lakien ja asetusten tunnetuksi tekemisellä ja niiden noudattamisen valvomisella, sekä vahingollisten eläinten hävittämisellä y.m. keinoilla.

Tätä tarkoitusta varten seura vuokraa metsästysmaita, joissa kuitenkin metsästysoikeus on ainoastaan niillä seuran jäsenillä jotka maksavat sitä varten määrätyn veron.

Seuran jäseneksi voidaan, Järkiperäistä metsästyshoitoa sil­mälläpitäen ja suhteensa seuran metsästysalueisiin, ottaa jokai­nen kunnollinen 15 vuotta täyttänyt henkilö joka asuu seuran vä­littömällä toiminta-alueella tai vieraspaikkakuntalainen jolla on omistusoikeus seuran alueella oleviin, seuralle merkityksel­lisiin maa-alueisiin ja Joka samalla sitoutuu, kaikelle metsästysoikeudella, vuokraamaan maa-alueensa seuran metsästysmaiksi. Asumiseksi katsotaan, että on henkikirjoitettuna mainitulla alu­eella. Edellämainitussa tapauksessa jäsenoikeus annetaan ainoas­taan siinä tapauksessa, että seuran hallitus katsoo Jäsenoikeuksia hakevan henkilön omistuksessa olevat maa-alueet kelvollisiksi liitettävänä seuran metsästysalueeseen.

Jäseneksi hyväksymisen ratkaisee seuran hallitus. Seuran hal­litus erottaa jäsenen. Jäsenellä on 30 päivän kuluessa, erotta­misesta tiedon saatuaan, oikeus esittää kirjallinen valitus seu­ran kokoukselle.

Jäsenoikeudet astuvat voimaan heti kun säädetyt liittymis- Ja vuosimaksut on suoritettu

Jäsenen muuttaessa paikkakunnalta, säilyttäköön Hän Jäsenoikeutensa sen toimikauden loppuun, Josta on säädetyt liittymis- Ja vuosimaksut suorittanut. Jos Hän edelleen haluaa pysyä seu­ran Jäsenenä, ratkaiskoon seuran hallitus ennen seuraavan toi­mikauden alkamista voidaanko Jäsenoikeutta Jatkaa.

Kaikilta Jäseniltä vaadittakoon aktiivisuutta seuran toimin­taan Ja olkoon seuran hallituksella oikeus erottaa Jäsen Joka ei seuran toimintaperiaatteita noudata. Jokaisessa tapauksessa erikseen tutkittakoon asiaa tarkoin Ja varoituksin tuotakoon Jäsenen tietoon mahdollinen seuran maita koskeva metsästysoi­keuden menetys.

Niinikään olkoon hallituksella oikeus erottaa sellainen Jä­sen, Joka ammattimaisesti harjoittaa metsästystä Ja myy metsän­riistaa.

Ensimmäisestä momentista poiketen seura voi kunniajäsenekseen kokouksessa valita henkilöitä. Jotka erikoisen huomatta­vasti ovat seuran tarkoitusperiä toteuttaneet Ja edistäneet.

Entiset Jäsenet säilyttävät oikeutensa.

Jokaisen seuran Jäsenen tulee tarkasti noudattaa, metsästyk­sestä voimassaolevia lakeja, asetuksia Ja määräyksiä, eikä siis rauhoitusaikana tappaa syödä tai syötäväksi valmistaa rauhoi­tettua metsänriistaa tai luvallisellakaan ajalla ostaa tai syö­dä laittomilla tai muuten kielletyillä pyydystystavoilla pyydys­tettyä riistaa, ottaa osaa vahingollisten eläinten hävittämiseen Ja edistää hyödyllisen metsänriistan Ja Järkiperäisen metsästyk­sen hoitoa sekä neuvoa Ja oikaista niitä Jotka metsästyksessä väärin menettelevät.

Niinikään tulee kaikkien seuran Jäsenten tarkasti noudattaa seuran tai sen hallituksen vahvistamia ohjesääntöjä Ja päätöksiä Jos Joku seuran Jäsen on huomattu syypääksi metsästysasetuksien tai seuran hyväksymien päätösten rikkomiseen, voidaan Hänet seu­ran harkinnan mukaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä erottaa joko ainiaaksi tai määräajaksi seurasta.

Seuran varsinaisen jäsenmaksun ja samoin metsästysveron määrää vuosikokous vuodeksi kerrallaan.

Kaikki seuran jäsenet, jotka joko harjoittavat metsästystä, tai eivät harjoita metsästystä seuran vuokraamilla mailla, mak­savat seuran rahastoon, vuosikokouksessa kunakin vuonna, määrä­tyn metsästysveron» Tämän veron suuruuden, samoin kuin metsäs­tysmaita ja metsästystä koskevat asiat määräävät ja päättävät vuosikokouksessa, tai sitä varten kutsutussa erityisessä koko­uksessa ainoastaan ne seuran jäsenet, jotka ovat edellisenä vuon­na suorittaneet määrätyn metsästysveron.

Jäsen joka ei viimeistään elokuun 1 päivään mennessä ole suo­rittanut jäsenmaksuaan, katsotaan seurasta eronneeksi»

Vuoden kuluessa seuraan liittyvien uusien jäsenten on makset­tava täysi vuosimaksu.

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain» Rahastonhoitajan tulee toimittaa tilit tarkastusta varten tilintarkastajille en­nen tammikuun 15 päivää «'

Seuran vuosikokous pidetään tammi- helmikuussa, aikana ja pai­kassa, jotka hallitus määrää.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin aikaisempi kokous on niin päättänyt tai hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kun vähin­tään viisi seuran jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselta pyy­tää ilmoitettua tarkoitusta varten.

Kokouksessa valitaan puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä ja kak­si pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista jäsenistä. Pöytäkirjassa on mainittava läsnäolleet jäsenet.

Seuran jäsenen esittämä asia voi tulla kokouksessa käsiteltä­väksi, jos se on ilmoitettu hallitukselle vähintään 10 päivää ennen kokousta Kokouksessa herätetty kysymys voidaan ottaa sa­massa kokouksessa alustavasti käsiteltäväksi.

Seuran kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni, mikäli ei näiden sääntöjen 6§ toisin määrätä ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon pu­heenjohtaja on yhtynyt.

Kutsu seuran kokoukseen toimitetaan ilmoituksella, joka on julkaistava seuran tekemän päätöksen nojalla jossakin paikkakun­nan sanomalehdessä tai lähetettävä kirjallisesti jäsenille hy­vissä ajoin ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muut kaikille jäsenille menevät tiedonan­not toimitetaan Heille samalla tavalla.

10§

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 ) Kertomus seuran toiminnasta päättyneen tilikauden aikana

2) tarkastajien kertomus tilien tarkastamisesta ja Heidän lau­suntonsa

3) tilinpäätöksen vahvistaminen

4) kysymys vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

5) määrätään kuluvan vuoden jäsenmaksu ja metsästysvero

6) valitaan hallitukseen vuodeksi puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä kaksi varsinaista jäsentä

7) valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille kaksi varamiestä kuluvaa vuotta varten

8) hallituksen tai seuran jäsenten esittämät, kokousilmoituksessa mainitut asiat»

11§

Seuran asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, joka keskuudestaan valitsee varapuheenjohtajan.

Seuraa edustaa hallituksen toimeksiannosta oikeudenkäynneissä ja muissa virallisissa asioissa hallituksen puheenjohtaja, Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja

12§

Seuralla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

13§

Näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran lakkauttamisesta voidaan päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa joista on ilmoitettu 9§ määrätyllä tavalla.

Päätöksen voimaantulemista varten vaaditaan, että vähintään 2/3 kokouksen läsnäolevista jäsenistä puoltavat sääntöjen muuttamisesta tai seuran lakkauttamista.

Seuran hajotessa päätetään samoissa kokouksissa seuran varat luovuttaa johonkin seuran tarkoitusperille läheiseen tarkoituk­seen sekä tapa miten omaisuus rahaksi muutetaan ja uuteen tar­koitukseen luovutetaan.

Saarioispuolen Metsästysseura ry:n 16.02.1975 pidetyn yleisen kokouksen pöytäkirjan 15§ ja 16.02. 1975 pidetyn ylimääräisen kokouksen pöytäkirjan

6§ nojautuen oheisten seuran sääntöjen 1, 3, 10 ja 11 pykälät osittain uusit­tu ja on näihin sääntöihin e.m. kokouksissa hyväksytty­jen muutosesityksien mukaan samansanaisina kirjoitettu.

Seuran sääntöjen 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ja 13 pykälät kirjoitettu näihin sääntöihin samansanaisina 28.02.1931 yhdistysrekisteriin merkityistä säännöistä, rekisterinumero 19.037.

Valkeakoskella huhtikuun 05 päivänä 1975. Ssarioispuolen Metsästysseura ry;n sihteeri Mauri Mattila.

Seuran hallitukselta toimeksisaaneena

Mauri Mattila